കടലോരത്തെ  തലക്കറി | YUMMY KERALA TUNA FISH HEAD CURRY !!! FOOD SPECIAL

കടലോരത്തെ തലക്കറി | YUMMY KERALA TUNA FISH HEAD CURRY !!! FOOD SPECIAL

Cooking Tuna fishhead curry in Traditional method A tuna (also called tunny) is a saltwater fish that belongs to the tribe Thunnini, a subgrouping of the Scombridae (mackerel) family.

Mango Mastani – Mango Milkshake Recipe – Pomegranate Milk Shake Recipe

Mango Mastani – Mango Milkshake Recipe – Pomegranate Milk Shake Recipe

ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ ആയ മിൽക്ക് ഷേക്ക്‌ ഒപ്പം ചൂടിന് ആശ്വാസവും. നോമ്പിന്റെ ക്ഷീണം അകറ്റാം, ചൂടിനെ തോല്പിക്കാം ഒപ്പം രുചിയും നുകരാം. Mango recipes and Pomegranate recipes are loved by us. Here i share two milkshake recipes. This is suitable for this iftar time ( Ramadan Recipe ) – Mango shake ( mango milkshake ) & pomegranate shake ( pomegranate milkshake…

Kudukka Sarbath കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ..? Very Simple and Tasty Drink ||

Kudukka Sarbath കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ..? Very Simple and Tasty Drink ||

Ingredients; —————- Milk-1+1/2 cup Water-1/2 cup Nannari Syrup-5-6 tbsp Ice cubes Sabja seeds. ___________________________________ Facebook https://www.facebook.com/FadwasKitchen/ ___________________________________ Instagram https://www.instagram.com/fadwas_kitchen/ ____________________________________ Blogger https://fadwaskitchenfoodrecipes.blogspot.com ____________________________________ Email [email protected] ____________________________________ TikTok http://vm.tiktok.com/RdHJa8/ _____________________________________ http://affiliate.flipkart.com/install-app?affid=fadwaskit http://amzn.to/2Dqyt7o http://fkrt.it/0pwhR2NNNN http://amzn.to/2maisXL http://amzn.to/2DoobRh http://amzn.to/2mXz2LY https://affiliate-program.amazon.in/home http://amzn.to/2GeOcn4 http://amzn.to/2o9gLe7 http://amzn.to/2HfKsTK http://amzn.to/2EK02IC http://amzn.to/2o7siuJ _____________________ #FadwasKitchen

വിരുന്നുക്കാരെ  സൽക്കരിക്കാൻ ഇതിലും ടേസ്റ്റി ആയ മറ്റൊരു ഡ്രിങ്ക് ഇല്ല|| Easy & Tasty Drink

വിരുന്നുക്കാരെ സൽക്കരിക്കാൻ ഇതിലും ടേസ്റ്റി ആയ മറ്റൊരു ഡ്രിങ്ക് ഇല്ല|| Easy & Tasty Drink

ഇഫ്‌ത്താറിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഈസിയും ടേസ്റ്റിയുമായ ഒരു ഡ്രിങ്ക് || Eid Special Drink || English Subtitles നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഇതിലും ടേസ്റ്റി ആയ മറ്റൊരു ഡ്രിങ്ക് ഇല്ല|Iftar Special Drink Very refreshing Mango Banana juice #Eid_Mubarak #Eid_Special_Drink #Iftar_Drink Related Titles For Find This Video Easily *-*-*-*-*-*-*-*-*- Easy drink||Ramadan special||Ramadan recipe||Ramdan drinks||Iftar drink||Eid Mubarak||Perunal||Eid Special Drink||food fusion||food fusion recipes||food fusion recipe||by Food…

വിരുന്നുക്കാരെ  സൽക്കരിക്കാൻ ഇതിലും ടേസ്റ്റി ആയ മറ്റൊരു ഡ്രിങ്ക് ഇല്ല|| Eid Special Drink

വിരുന്നുക്കാരെ സൽക്കരിക്കാൻ ഇതിലും ടേസ്റ്റി ആയ മറ്റൊരു ഡ്രിങ്ക് ഇല്ല|| Eid Special Drink

ഇഫ്‌ത്താറിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഈസിയും ടേസ്റ്റിയുമായ ഒരു ഡ്രിങ്ക് || Eid Special Drink || English Subtitles നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഇതിലും ടേസ്റ്റി ആയ മറ്റൊരു ഡ്രിങ്ക് ഇല്ല|Iftar Special Drink Very refreshing Mango Banana juice #Eid_Mubarak #Eid_Special_Drink #Iftar_Drink Related Titles For Find This Video Easily *-*-*-*-*-*-*-*-*- Easy drink||Ramadan special||Ramadan recipe||Ramdan drinks||Iftar drink||Eid Mubarak||Perunal||Eid Special Drink||food fusion||food fusion recipes||food fusion recipe||by Food…

പുഡ്ഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവർക്കും  എളുപ്പത്തിൽ  ഒരു Tasty pudding .. Easy PC pudding Malayalam

പുഡ്ഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഒരു Tasty pudding .. Easy PC pudding Malayalam

Ingredients; —————– Milk-500 ml Condensed milk-1/4 cup Sugar-2-3 tbsp Salt 1 pinch Badam mix essence China grass-8 gm Water-3/4 cup Grated coconut-3/4 cup Ghee-1/2 tsp Cashew nuts-2 tbsp Sugar-1+1/2 tbsp _____________________________________ Facebook https://www.facebook.com/FadwasKitchen/ __________________________________ Instagram https://www.instagram.com/fadwas_kitchen/ _________________________________ Blogger https://fadwaskitchenfoodrecipes.blogspot.com __________________________________ Email [email protected] http://affiliate.flipkart.com/install-app?affid=fadwaskit http://amzn.to/2Dqyt7o http://fkrt.it/0pwhR2NNNN http://amzn.to/2maisXL http://amzn.to/2DoobRh http://amzn.to/2mXz2LY https://affiliate-program.amazon.in/home http://amzn.to/2GeOcn4 http://amzn.to/2o9gLe7 http://amzn.to/2HfKsTK http://amzn.to/2EK02IC http://amzn.to/2o7siuJ ____________________________…

പെരുന്നാളിന് സൽക്കരിക്കാൻ ഇതിലും ടേസ്റ്റി ആയ മറ്റൊരു ഡ്രിങ്ക് ഇല്ല|| Eid Special Drink

പെരുന്നാളിന് സൽക്കരിക്കാൻ ഇതിലും ടേസ്റ്റി ആയ മറ്റൊരു ഡ്രിങ്ക് ഇല്ല|| Eid Special Drink

ഇഫ്‌ത്താറിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഈസിയും ടേസ്റ്റിയുമായ ഒരു ഡ്രിങ്ക് || Eid Special Drink || English Subtitles നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഇതിലും ടേസ്റ്റി ആയ മറ്റൊരു ഡ്രിങ്ക് ഇല്ല|Iftar Special Drink Very refreshing Mango Banana juice #Eid_Mubarak #Eid_Special_Drink #Iftar_Drink Related Titles For Find This Video Easily *-*-*-*-*-*-*-*-*- Easy drink||Ramadan special||Ramadan recipe||Ramdan drinks||Iftar drink||Eid Mubarak||Perunal||Eid Special Drink||food fusion||food fusion recipes||food fusion recipe||by Food…

എല്ലാവരും ചോദിച്ച കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി ഇതാണ് || Tasty Kunji Pathiri |Ramadan Special | Wayanad Special

എല്ലാവരും ചോദിച്ച കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി ഇതാണ് || Tasty Kunji Pathiri |Ramadan Special | Wayanad Special

________________________________ Facebook https://www.facebook.com/FadwasKitchen/ ______________________________ Instagram https://www.instagram.com/fadwas_kitchen/ ______________________________ Blogger https://fadwaskitchenfoodrecipes.blogspot.com ________________________________ Email [email protected] http://affiliate.flipkart.com/install-app?affid=fadwaskit http://amzn.to/2Dqyt7o http://fkrt.it/0pwhR2NNNN http://amzn.to/2maisXL http://amzn.to/2DoobRh http://amzn.to/2mXz2LY https://affiliate-program.amazon.in/home http://amzn.to/2GeOcn4 http://amzn.to/2o9gLe7 http://amzn.to/2HfKsTK http://amzn.to/2EK02IC http://amzn.to/2o7siuJ _________________________ #FadwasKitchen

എല്ലാവരും ചോദിച്ച കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി ഇതാട്ടോ…|Tasty Kunji Pathiri |Ramadan Special | Wayanad Special

എല്ലാവരും ചോദിച്ച കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി ഇതാട്ടോ…|Tasty Kunji Pathiri |Ramadan Special | Wayanad Special

Ingredients Rice powder-2 cup(pathiri podi) Water-2,1/2 cup Salt to taste Coconut oil-2 tbsp Grated coconut-1 cup Fennel seeds-1 tsp Cummin seeds-1/4 tsp Shallots-5-6 Turmeric powder-2 pinch Curry leaves _________________ Facebook https://www.facebook.com/FadwasKitchen/ ______________________________ Instagram https://www.instagram.com/fadwas_kitchen/ ______________________________ Blogger https://fadwaskitchenfoodrecipes.blogspot.com ________________________________ Email [email protected] http://affiliate.flipkart.com/install-app?affid=fadwaskit http://amzn.to/2Dqyt7o http://fkrt.it/0pwhR2NNNN http://amzn.to/2maisXL http://amzn.to/2DoobRh http://amzn.to/2mXz2LY https://affiliate-program.amazon.in/home http://amzn.to/2GeOcn4 http://amzn.to/2o9gLe7 http://amzn.to/2HfKsTK http://amzn.to/2EK02IC http://amzn.to/2o7siuJ _________________________ #FadwasKitchen

ഇന്നത്തെ നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഈയൊരു ജ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 👌 |Healthy Ifthar Ramadan Special Drink

ഇന്നത്തെ നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഈയൊരു ജ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 👌 |Healthy Ifthar Ramadan Special Drink

Ingredients; —————– Ragi-1/2 cup Apple-1 Dates-5-6 Water-4 cup Sugar-1/4 cup Cardamom powder Milk-1 cup Condensed milk-2 tbsp(opt) Ice cubes __________________________________________ Facebook https://www.facebook.com/FadwasKitchen/ __________________________________ Instagram https://www.instagram.com/fadwas_kitchen/ __________________________________ Blogger https://fadwaskitchenfoodrecipes.blogspot.com ___________________________________ Email [email protected] ___________________________________ http://affiliate.flipkart.com/install-app?affid=fadwaskit http://amzn.to/2Dqyt7o http://fkrt.it/0pwhR2NNNN http://amzn.to/2maisXL http://amzn.to/2DoobRh http://amzn.to/2mXz2LY https://affiliate-program.amazon.in/home http://amzn.to/2GeOcn4 http://amzn.to/2o9gLe7 http://amzn.to/2HfKsTK http://amzn.to/2EK02IC http://amzn.to/2o7siuJ _____________________________ #FadwasKitchen