വീണ്ടുമൊരു സൂപ്പർ Easy drink with BLOOPERS || Mango Drink || Recipe: 264

വീണ്ടുമൊരു സൂപ്പർ Easy drink with BLOOPERS || Mango Drink || Recipe: 264

Ingredients: —————— Mango pieces -4 Mint leaves – 5 – 6 nos Sugar to taste Ice water 2 cup Ice cubes _____________________________________ Facebook https://www.facebook.com/FadwasKitchen/ ____________________________________ Instagram https://www.instagram.com/fadwas_kitchen/ __________________________________ Blogger https://fadwaskitchenfoodrecipes.blogspot.com ________________________________ Email [email protected] http://affiliate.flipkart.com/install-app?affid=fadwaskit http://amzn.to/2Dqyt7o http://fkrt.it/0pwhR2NNNN http://amzn.to/2maisXL http://amzn.to/2DoobRh http://amzn.to/2mXz2LY https://affiliate-program.amazon.in/home http://amzn.to/2GeOcn4 http://amzn.to/2o9gLe7 http://amzn.to/2HfKsTK http://amzn.to/2EK02IC http://amzn.to/2o7siuJ ________________________ #FadwasKitchen

ഇനിയൊരു Doll Cake ആയാലോ || Super taste. . 👌👌 Chiffon Sponge cake malayalam..cake || Recipe ; 262

ഇനിയൊരു Doll Cake ആയാലോ || Super taste. . 👌👌 Chiffon Sponge cake malayalam..cake || Recipe ; 262

Ingredients; —————– All purpose flour – 1 Cup (250 ml ) Baking powder – 1tsp Salt – 2 pinch Egg – 4 Sugar -1/2 cup +3 tbsp Milk – 1/4 cup + 1 tbsp Oil – 1/4 cup Vanilla extract – 1 tsp Whipping cream -(2 +1/4) cup Icing Color -Burgundy Grated chocolate -Dark /…

പൈനാപ്പിൾ കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഹൽവ || Easy tasty pineapple Halwa || Recipe:258

പൈനാപ്പിൾ കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഹൽവ || Easy tasty pineapple Halwa || Recipe:258

Ingredients; —————– Pineapple -2+1/2 cup Sugar – 3/4 – 1 cup Water – 3/4 +1/2 cup Custards P owder – 1/2 cup Ghee – 3 – 4 tbsp Nuts -2 – 3 tbsp Pineapple essence -1/4 tsp Melon seeds -1 tbsp ( opt ) _______________________________ Facebook https://www.facebook.com/FadwasKitchen/ ______________________________ Instagram https://www.instagram.com/fadwas_kitchen/ _____________________________ Blogger https://fadwaskitchenfoodrecipes.blogspot.com _______________________________ Email…

വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം || Easy tasty Karasave || Recipe:257

വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം || Easy tasty Karasave || Recipe:257

Ingredients; —————- Gram flour – 2 cup Rice Powder – 1/2 cup Chilli Powder – 1 tsp Asafoetida – 1/4 tsp Crushed pepper -1/2 tsp Ajwain(Carom seeds ) -1 tsp Salt to taste Rosted Chana dal – 2 tbsp Garlic – 2 Cloves Butter-1 tbsp Oil for frying _________________________________ Facebook https://www.facebook.com/FadwasKitchen/ ______________________________ Instagram https://www.instagram.com/fadwas_kitchen/ ___________________________…

ഇന്നത്തെ Easy tasty Lunch || Vazhudana moru curry || Carrot Beetroot thoran |yam fry.. Recipe:256

ഇന്നത്തെ Easy tasty Lunch || Vazhudana moru curry || Carrot Beetroot thoran |yam fry.. Recipe:256

Ingredients; —————— Morru curry; ——– Brinjal -1+1/2 (1-2) Green Chilli – 4 Coconut oil – 3 – 4 tbsp Salt to taste Water – 1-2 cup Grated Coconut – 3/4 cup Shallots – 3 -4 Garlic – 2 Turmeric Powder – 3/4 tsp Cumin seeds – 1/2 tsp Yougurt – 1 cup Mustard seeds Curry…

ഈ പെരും ചൂടത്ത്  കുടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല വെള്ളം || Water Melon Mojito Drink || Recipe:254

ഈ പെരും ചൂടത്ത് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല വെള്ളം || Water Melon Mojito Drink || Recipe:254

Ingredients —————— Watermelon -1-2 cup Sugar -2-3 tbsp Ginger – Small piece Lemon Mint Soda /Mirinda Ice cubes ___________________________________ Facebook https://www.facebook.com/FadwasKitchen/ _________________________________ Instagram https://www.instagram.com/fadwas_kitchen/ _______________________________ Blogger https://fadwaskitchenfoodrecipes.blogspot.com __________________________________ Email [email protected] http://affiliate.flipkart.com/install-app?affid=fadwaskit http://amzn.to/2Dqyt7o http://fkrt.it/0pwhR2NNNN http://amzn.to/2maisXL http://amzn.to/2DoobRh http://amzn.to/2mXz2LY https://affiliate-program.amazon.in/home http://amzn.to/2GeOcn4 http://amzn.to/2o9gLe7 http://amzn.to/2HfKsTK http://amzn.to/2EK02IC http://amzn.to/2o7siuJ ________________________________ #FadwasKitchen

ഇങ്ങനെയൊരു ജിലേബി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടോ || Banana Sweet || Banana Jilebi || Recipe: 253

ഇങ്ങനെയൊരു ജിലേബി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടോ || Banana Sweet || Banana Jilebi || Recipe: 253

Recipe: Special Thanks to ASLI SAMEER. _______________________________________ Ingredients; —————- Banana plantain – 3 (700 -800 gm ) Sugar – 1,1/4 cup Water – 1, 1/2 cup Cardamom – 3-4 Lemon juice – 1 tsp _____________________________________ Facebook https://www.facebook.com/FadwasKitchen/ ____________________________________ Instagram https://www.instagram.com/fadwas_kitchen/ ____________________________________ Blogger https://fadwaskitchenfoodrecipes.blogspot.com _____________________________________ Email [email protected] http://affiliate.flipkart.com/install-app?affid=fadwaskit http://amzn.to/2Dqyt7o http://fkrt.it/0pwhR2NNNN http://amzn.to/2maisXL http://amzn.to/2DoobRh http://amzn.to/2mXz2LY https://affiliate-program.amazon.in/home http://amzn.to/2GeOcn4 http://amzn.to/2o9gLe7…

Oven & No Oven Vannilla Cup cake || നമ്മുടെ സ്വന്തം കൊട്ട കേക്ക് || Recipe:248

Oven & No Oven Vannilla Cup cake || നമ്മുടെ സ്വന്തം കൊട്ട കേക്ക് || Recipe:248

Ingredients; —————— All purpose flour – 1, 1/2 cup Corn flour -2 tbsp Milk Powder – 1 tbsp ( opt ) Baking powder – 1,1/2 tsp Baking soda – 1/4 tsp Salt – 1 pinch Egg -2 Milk -3/4 cup Butter – 55 grm (1/4 cup ) Ghee – 1,1/2 tbsp Sugar – 1 Cup…

പഞ്ചസാര ഇല്ലാതെ കുട്ടികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട Easy tasty Jam || Beetroot Strawberry Jam || Rcp : 247

പഞ്ചസാര ഇല്ലാതെ കുട്ടികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട Easy tasty Jam || Beetroot Strawberry Jam || Rcp : 247

Recipe : Special thanks to BAVITHA SANOJ ___________________________________________ Ingredients: —————— Strawberry -300 gm Beetroot -1 small Jaggery -240 gm Lemon juice – 1-2 tsp Water – 1 Cup ___________________________________________ Facebook https://www.facebook.com/FadwasKitchen/ ___________________________________________ Instagram https://www.instagram.com/fadwas_kitchen/ ___________________________________________ Blogger https://fadwaskitchenfoodrecipes.blogspot.com ___________________________________________ Email [email protected] http://affiliate.flipkart.com/install-app?affid=fadwaskit http://amzn.to/2Dqyt7o http://fkrt.it/0pwhR2NNNN http://amzn.to/2maisXL http://amzn.to/2DoobRh http://amzn.to/2mXz2LY https://affiliate-program.amazon.in/home http://amzn.to/2GeOcn4 http://amzn.to/2o9gLe7 http://amzn.to/2HfKsTK http://amzn.to/2EK02IC http://amzn.to/2o7siuJ ___________________________________________ #FadwasKitchen

ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം || Easy & Simple tasty Bread fry || Recipe:246

ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം || Easy & Simple tasty Bread fry || Recipe:246

Ingredients: —————— Bread Slices – 3 Egg -1 Sugar – 2 1/2 tbsp Cardamom powder – 2 pinch Turmeric Powder – 1 pinch (opt ) Milk Powder – 1,1/2 tbsp Warm water – 3 tbsp Bread crumbs Oil for frying ___________________________________________ Follow on Facebook https://www.facebook.com/FadwasKitchen/ ___________________________________________ Instagram https://www.instagram.com/fadwas_kitchen/ ___________________________________________ Blogger https://fadwaskitchenfoodrecipes.blogspot.com ___________________________________________ Email [email protected] ___________________________________________…